Ste­phan Kirch
Schrei­ber­weg 2
55294 Bodenheim

Tele­fon: 06135–6538
Fax: 06135–934429

Mail: info@weingutkirch.de
Web: www.weingutkirch.de

Die aktu­el­le Weinpreisliste.

 

Ausschank “Zur guten Stube”

Zur Guten Stube - Weingut Kirch - Bodenheim

Mai bis Oktober
Mitt­woch bis Sams­tag ab 16 Uhr
Sonn­tag ab 15 Uhr

Ausschank „Zum Kapellenhof“

Okto­ber bis Ende April 
Mitt­woch bis Sams­tag ab 16 Uhr
Sonn­tag ab 15 Uhr
Kirch­berg­stra­ße 22
55294 Bodenheim
Tele­fon: 06135–2257
Fax: 06135–1621